נטיעה בטו בשבט

שאלה

שלום רב,

הלו אנו נמצאים בשנת השמיטה הרי כידוע לנו שאסור לטעת עץ אוכל פרי בארץ ולוא לעסוק בחקלאות אבל יש לנו טו בשבט שאנו היהודים עוסקים בנטיעת עצים שמביאים פרי או לטעת ירקות למאכל ומן התורה מצוה לטעת עצים בטו באב מה עושים במקרה הזה שאנו נמצאים בשנת השמיטה?

תשובה

שלום,

אין מצווה לטעת דווקא בטו בשבט ולא בטו באב. אלא כל הנוטע עץ מאכל בארץ ישראל (לא משנה התאריך) מקיים מצוות ישוב הארץ. אך התורה גם אסרה נטיעה בזמנים מסויימים כגון בשבת ובשנת שמיטה ולכן השנה לא נוטעים נטיעות כל ושנה.

הרב אברהם סוחובולסקי | ט"ז שבט תשע"ה 8:58