אכילת בשר לספרדים בתשעת הימים

שאלה

בהמשך לתשובת הרב באתר זה בו חילק בין הספרדים הנוהגים
בדברים מסויימים רק בשבוע שחל בו ת"ב בעוד האשכנזים נוהגים
איסור בכל תשעת הימים, בענייןאכילת בשר הרב לא הזכיר חילוק
זה.
האם הספרדים אסורים באכילת בשר בכל תשעת הימים או רק
בשבוע שחל בו?

 

 

 

תשובה

יש מן הספרדים שנהגו לאסור אכילה רק בשבוע שחל בו ת"ב
(בא"ח), ויש שנהגו מר"ח אב (מנהג ירושלים – ילק"י).

הרב יעקב אריאל |