בנייה בשלושת השבועות ובתשעת הימים

שאלה

אני בונה את בייתי ואנחנו ביישורת האחרונה מה הדין לגבי בנית הבית בימי 3 השבועות ובעיק מר"ח אב

תשובה

ב"ה כ"א תמוז ה'תשע"ט


שלום וברכה


כל הדיון בפוסקים על איסור בנייה הוא רק בתשעת הימים, ולא בשלושת השבועות, וגם לגבי תשעת הימים יש מצבים בהם מותרת בנייה, כדלהלן:

  1. א. איזו בנייה אסור בתשעת הימים - הגמ' (תענית כו ע"ב) אסרה רק בנייה של שמחה בתשעת הימים. אך מרן השו"ע בחיבורו ב"י (או"ח סי' תקנא) כתב בשם הר"ן שלא רק בניין של שמחה נאסר לבנותו בימים אלו, אלא אף בניין לצורך הרווחה בעלמא אסור לבנותו, וכך פסקו גם המג"א  (או"ח סי' תקנא ס"ק ז), וכן פסק המשנ"ב (שם ס"ק יב) בדעת השו"ע (סי' תקנא סעי' ב). אולם כאשר מדובר בבנייה שהיא לצורך דירה מותר להמשיך אותה גם בתשעת הימים. כל האמור הוא בהמשך בנייה שהתחילו בה לפני תשעת הימים. אך מהתחלת בנייה אפילו למגורים, יש להימנע כיוון שהיא גורמת שמחה, אמנם במקרה הצורך כדאי להתייעץ (בן איש-חי דברים שנה א' סעי' ג).

  2. ב. כשיש הפסד כספי לדעת כל הפוסקים מותר להמשיך גם בנייה של הרווחה בימים אלו, מכך שהתיר השו"ע (או"ח סי' תקנא) לתקן קיר שעומד ליפול  וביארו הפוסקים שכוונתו גם כשאין בכך סכנה, אלא משום שאם הוא ייפול יהיה בכך הפסד כספי (ט"ז או"ח סי' תקנא ס"ק ב עפ"י הירושלמי, משנ"ב שם ס"ק יג בדעת השו"ע שם, שער הציון שם ס"ק יז, כף החיים שם ס"ק כט).

  3. ג. כאשר מדובר בבנייה לצורך מצווה היא מותרת גם בתשעת הימים -  לפי מה שפסק הרמ"א (או"ח סי' תקנא סעי' ב בהגה) שניתן להקל באיסורי תשעת הימים כאשר מדובר לצורך מצווה. כגון בניין ביהכנ"ס בתשעת הימים משום דהוי מצווה דרבים (משנ"ב שם ס"ק יב), או בניית מעקה על גג ביתו בתשעת הימים (בן איש-חי דברים שנה א' סעי' ג, כף החיים שם ס"ק לב).

  4. ד. עפ"י זה יש שכתבו שגם בניית בתים בארץ-ישראל נחשבת בנייתם לצורך מצוות ישוב ארץ-ישראל, אולם הם לא כתבו זאת כהיתר לכל בנייה, אלא רק כטעם נוסף להתיר המשכת בנייה למטרות מגורים, ובצירוף העובדה שהפסקת הבנייה מהווה הפסד כספי (עפ"י פסק הגר"ע יוסף זצ"ל).

  5. בברכת התורה והארץ
  6. אהוד אחיטוב הרב אהוד אחיטוב | כ"א תמוז תשע"ט 12:05