דיני תשעת הימים

השאלה:

מאימתי מותרים איסורי תשעת הימים לאחר סיום ת"ב ובמיוחד בשנה
זו שת"ב חל ביום חמישי?

 

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א. אין לאכול בשר ולשתות יין אם לא בסעודת מצוה י"א שאסור רק
במוצאי ת"ב וי"א שאסור עד חצות היום למחרת (בי' באב) –
(שו"ע ורמ"א סי' תקנח ס"א).
ב. רחיצה תספורת וכיבוס י"א שג"כ שלא לכבס עד חצות היום
(אחרונים בשם רש"ל), וי"א שמותר מייד במוצאי ת"ב (מאמר מרדכי
ושיורי כנה"ג הו"ד בבה"ל). וכדעה זו פסק הגרע"י ביחוה דעת לבני
ספרד.
ג. אם חל ת"ב ביום חמישי י"א שמותר בכל האיסורים מהבוקר של י'
באב (כ"מ מהמשנ"ב שם) וי"א מותר במוצאי ת"ב וכ"כ הגרע"י
(שם) אף לבני אשכנז.

 

 

 

toraland whatsapp