האם ניתן לקיים מפגש ראשני(ווארט) בן הורי החתן והכלה בשלושת השבועות של בין המצרים?

שאלה

האם ניתן לקיים מפגש ראשני(ווארט) בן הורי החתן והכלה? האם ניתן לצרף למפגש גם את בני המשפחה הקרובים(אחים אחיות סבא סבתא)?

תשובה

שלום

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנא:
ואין נושאים נשים ואין עושין סעודת אירוסין,  אבל ליארס בלא סעודה מותר, ואפילו בט' באב עצמו מותר ליארס,  שלא יקדמנו אחר. הגה: ונוהגין להחמיר שאין נושאים מי"ז בתמוז ואילך, עד אחר ט' באב (מנהגים).

וביאר המשנה ברורה סימן תקנא ס"ק טז(טז) אבל ליארס וכו' - דאירוסין בלא סעודה ליכא שמחה כ"כ וכ"ש דמותר [כא] להתקשר בכתיבת תנאים ומ"מ סעודה אסור לעשות אף באופן זה ואפילו בלא ריקודין ומחולות [כב] ואפילו בשבת אסור לעשות סעודה בשביל זה. מיהו מה שנוהגין לאכול מיני מרקחת בשעת כתיבת התנאים לא מיקרי סעודה. ואסור לעשות ריקודין ומחולות מי"ז בתמוז ואילך [כג] אפילו בלא אירוסין:

לכן למעשה ניתן לערוך ווארט בימים אלו ולהזמין את המשפחה רק לא לערוך סעודה אלא רק כיבוד קל וכן לא לערוך ריקודין ומחולות.

שיהיה במזל טוב ובניין עדי עד

רבני מכון התורה והארץ | כ"ז תמוז תשע"ח 9:15