האם ניתן לקיים מפגש ראשני(ווארט) בן הורי החתן והכלה בשלושת השבועות של בין המצרים?

השאלה:

האם ניתן לקיים מפגש ראשני(ווארט) בן הורי החתן והכלה? האם ניתן לצרף למפגש גם את בני המשפחה הקרובים(אחים אחיות סבא סבתא)?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ז תמוז תשע"ח 9:15

שלום

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנא:
ואין נושאים נשים ואין עושין סעודת אירוסין,  אבל ליארס בלא סעודה מותר, ואפילו בט' באב עצמו מותר ליארס,  שלא יקדמנו אחר. הגה: ונוהגין להחמיר שאין נושאים מי"ז בתמוז ואילך, עד אחר ט' באב (מנהגים).

וביאר המשנה ברורה סימן תקנא ס"ק טז(טז) אבל ליארס וכו' - דאירוסין בלא סעודה ליכא שמחה כ"כ וכ"ש דמותר [כא] להתקשר בכתיבת תנאים ומ"מ סעודה אסור לעשות אף באופן זה ואפילו בלא ריקודין ומחולות [כב] ואפילו בשבת אסור לעשות סעודה בשביל זה. מיהו מה שנוהגין לאכול מיני מרקחת בשעת כתיבת התנאים לא מיקרי סעודה. ואסור לעשות ריקודין ומחולות מי"ז בתמוז ואילך [כג] אפילו בלא אירוסין:

לכן למעשה ניתן לערוך ווארט בימים אלו ולהזמין את המשפחה רק לא לערוך סעודה אלא רק כיבוד קל וכן לא לערוך ריקודין ומחולות.

שיהיה במזל טוב ובניין עדי עד