קידוש הלבנה

שאלה

מדוע יש המקדשים את הלבנה רק מז' בחודש, ומדוע לא מקדשים
את חודש עד תשעה באב ובמוצאי תשעה באב?

תשובה

כתב כן השו"ע (או"ח תכו, ד) ומקורו מהר"י גיקטיליא עפ"י
המקובלים. אולם המשנה ברורה מביא שרוב הפוסקים סברו שאין
להשתהות ומג' ואילך מברכים על הלבנה. וכן ישנה דעת ראשונים
(רבינו ירוחם וכלבו) שמלכתחילה צריך לברך עד ז' לחודש.
לגבי ברכה על הלבנה עד ת"ב מקורו מהמהרי"ל ומשום שאנו אבלים
ואיננו יכולים לברך בשמחה. ובמוצאי התענית אמנם כתב כן הרמ"א
(תכו, ב), אבל המשנה ברורה מביא שהאחרונים חלקו וסברו שמותר
במוצאי התענית אמנם לאחר שטעם אוכל ומשקה וכבר אינו מעונה.
כמו"כ במוצאי ת"ב צריך לקדש את הלבנה עם מנעלים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |