הדלקת נרות ע"י בת רווקה

שאלה

1. מהו ההיתר ההלכתי בימינו לפטור בנות רווקות בנות מצווה
אשכנזיות מלהדליק נרות חנוכה ?
2. האם בת שנהגה להדליק בביתה חייבת להדליק בפנימיה ?
3. האם בת רווקה שלא נהגה עד היום להדליק יכולה לקבל על
עצמה מנהג זה ?

 

תשובה

אני מבין ששאלתך על נרות שבת ולא על נרות חנוכה. ובהתאם לכך
תשובתי.
1. בת שגרה בבית הוריה אינה חייבת בהדלקת נרות נוספת. אם היא
בפנימיה צריכה להדליק נרות לפחות בשותפות עם שאר הבנות בחדרה.
2. ודאי שכן. אולם גם בת שלא נהגה להדליק אם היא נמצאת
במקום שאין מי שידליק היא חייבת להלדיק
3. תלוי במקום מגוריה אם גרה שלא בבית הוריה חייבת להדליק ואם
גרה בבית הוריה ורוצה לנהוג כן מן הראוי שתדליק בחדרה.

הרב יעקב אריאל |