זמן הדלקת נר חנוכה בצה"כ - המשך

שאלה

הרב ענה שבגר"א סובר שמדליקים בשקיעה הראשונה אבל רוב
ישראל נהגו להדליק בצאת הכוכבים של הגר"א שהיא אינה שקיעה
ואינה צאת הכוכבים לפי השו"ע וא"כ מה מקורם?

 

 

תשובה

לגר"א יש סמכות לקבוע הלכות. אומנם לא כולם חייבים לנהוג כמותו
אך מי שנוהג כמותו יש לו משענת חזקה.מה גם שנימוקו הוא שאם נחכה
לשקיעה השניה לפי השו"ע והראשונים זה חושך גמור והעין והלב
מכחישים את הנאמר משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק.ורוב
העולם נוהג בשבת כשיטת הגאונים שהשקיעה היא שקיעת כדור השמש
ולא כשיטת ר"ת והשו"ע שהשקיעה היא שקיעה מוחלטת של כל האור

הרב יעקב אריאל |