זמן הדלקת נר חנוכה בצה"כ

שאלה

מה המקור לזמן הדלקת נר חנוכה למדליקים בצאת הכוכבים לפי
הגאונים. הרי השו"ע שפסק צאה"כ כוונתו לצה"כ של ר"ת,
הראשונים שכתבו מהשקיעה הכוונה לשקיעה שניה (כך כתב
המשנ"ב), שהיא קודמת לצה"כ של ר"ת ברבע שעה בערך, ולפי
הגר"א מדליקים בשקיעה הרגילה מהתכסות השמש. וא"כ מה
המקור להדלקה בצה"כ של הגר"א כאשר אין דעה הדוגלת בכך?
ומה למעשה ראוי לנהוג?

 

 

תשובה

הגר"א סובר שזמן ההדלקה הוא השקיעה הרגילה של כדור השמש,
שלא כדעת השו"ע

הרב יעקב אריאל |