נר חנוכה בציבור

שאלה

הדלקת נר חנוכה בבית מדרש לבנות, שאים שם תפילה במנין אלא
פעם בחודש. האם ניתן להדליק בברכה כדין בית כנסת? האם
הבנות יתפללו באותו יום מנחה או ערבית יועיל?

תשובה

מנהג ההדלקה בביכנ"ס לא ברור ואין לך בו אלא חידושו,דהיינו
ביכנ"ס קבוע שמתפללים בו יום יום במניין כיון שאין זה בית כנסת וגם
לא בית מגורים ואינן יוצאות בהדלקה י"ח אין להדליק בברכה, ושלא
בברכה מותר.

 

הרב יעקב אריאל |