תשובה

שאלה

שלום לכבוד הרב /נים שאלתי היא כזו ..האם מותר ללכת בדרך התשובה אך ורק באופן של תודה והודיה לה' ? או שחייבים לבטה את הצער?! כי הסיבה לשאלתי היא שאני לא עומד בצער ופורש מדרך התשובה כי הצער כבד עלי.. 

תשובה


שלום

הרב קוק בספרו אורות התשובה  (פרק ז סע' ו) כתב שיש לשמוח שעוסקים בתשובה:


"צריכים להעמיק מאד באמונת התשובה ולהיות בטוח, שבהרהור תשובה לבד ג"כ מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. ומוכרח הדבר שאחר כל הרהור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחלה. וקל וחומר כשכבר בא ההרהור לידי הסכמה של תשובה, וכשהוא מחובר בתורה וחכמה ויראת שמים, ומכש"כ כשהתכונה של האהבה האלהית פועמת בנפשו. וירצה את עצמו וינחם את נפשו הנהלאה, ויחזקה ככל מיני חזוקים שבעולם, כי דבר ה' הוא "כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנכי אנחמכם". ואם ימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחבירו וכחו חלש מלתקנם, מ"מ אל יתיאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה, כי הרי העוונות שבין אדם למקום ששב עליהם הרי הם נמחלים, וא"כ יש לדון שהחלקים הנשארים שלא תקן עדיין יהיו בטלים ברוב מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מעונותיו ע"י תשובתו. ומ"מ אל יניח ידו מלהזהר הרבה שלא להכשל בשום חטא שבן אדם לחברו, ולתקן כל מה שיוכל מהעבר בדרך חכמה ואומץ רוח מאד, "הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש": אבל אל יפול לבו עליו על החלקים שלא ספקה ידו לתקנם, כ"א יחזיק במעוז התורה ועבודת ד' בכל לב בשמחה ביראה ובאהבה." 


אכן יש להצטער על החטאים שנעשו ותוך כך לקבל שבעתיד לא יחזור על חטאים אלו אך כל זה מתוך שמחה שזוכה אתה לחזור בתשובה . כדאי לך ללמוד באופן תדיר ולהתחזק מספר זה.

רבני מכון התורה והארץ | ג' אב תשע"ח 9:20