שלושים יום מפטירת אביו שמסתיימים ביום הכיפורים

השאלה: אנו מהעדה הספרדית אבא שלי נפטר בט באלול ניקבר ב י אלול באיזה יום עושים סעודה באיזה יום עליה לבית העלמין וגילוי מצבה באיזה יום ניתן להתגלח להזכיר שזה אבא שלי. פשוט ה30 יוצא ביום כיפור. האם אפשר להחמיר ולהתגלח אחרי כיפור אודה לתשובתך מנגד חביב

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | כ"ד אלול תשע"ח 12:39

ב"ה

 

שלום וברכה וכל טוב,

 

שמענו בצער על פטירת אביך

ברכותינו ותנחומינו לך ולכל המשפחה

 

בעקבות המורכבות של השאלה תחילה אשיב לשאלותיך, ואח"כ אנמק את הדברים:

א. את האזכרה ואת גילוי המצבה אתם יכולים לערוך ביום שני ח' תשרי יום לפני ערב יום הכיפורים.

ב. לגבי התספורת - אסור לכם הבנים להסתפר גם אחרי יום הכיפורים למרות שיעברו כבר שלושים יום מהקבורה. כיוון שההלכה היא שאדם שאביו או אימו נפטרו אסור לו להסתפר עד שיגערו בו חבריו ויאמרו לו ללכת להסתפר.

לכן, רק אם יעבור יום הכיפורים ויהיה ניכר ששערך זקוק לתספורת - ואנשים יגערו בך שאתה כבר צריך להסתפר, רק אז יהיה מותר לך להסתפר. אך כל זמן שלא עברו שלושים יום, לא מועיל שיגערו בך להסתפר.

ג. האחים של הנפטר, כלומר הדודים יכולים להסתפר ללא גערה, מיד אחרי ראש השנה


ואבאר את הדברים:

כיוון שאביך ע"ה נפטר בט' באלול כשיגיע ראש השנה הבעל"ט, הרי שלגבי האחים והאחיות של אביך ע"ה "בטלה גזירת שלושים", כלומר הדודים והדודות שלך כבר לא יצטרכו לנהוג אבלות שלושים אחרי ראש השנה, כפי שפסק מרן השו"ע (יו"ד סי' שצט סעי' ג), ואביא את לשונו: "אם קבר את מתו שבעה ימים קודם הרגל, ונהג בהם גזירת שבעה, הרגל מבטל ממנו גזירת שלשים...".

חשוב לציין שלעניין זה גם ראש השנה מפסיק אבלות שלושים לאחים של הנפטר, כפי שפסק מרן השו"ע (יו"ד סי שצט סעי' ו):

"ראש השנה ויום הכפורים חשובים כרגלים לבטל האבלות".

 

אולם לגביך כבן והוא הדין שאר הבנים והבנות של הנפטר, אין ראש השנה ושלושת הרגלים יכולים לבטל אבלות שלושים, כפי שפסק מרן השו"ע (שם סעי' ד):

"הא דרגל מבטל גזירת שלשים, בשאר מתים. אבל באביו ואמו, שאסור (להסתפר) עד שיגערו בו חביריו, אפילו פגע בו הרגל לאחר שלושים יום, אינו מבטל...."..

כמו כן לגבי האזכרה של השלושים והסעודה שיש שנהגו לעשות בסיום השלושים הוא הדין את הגילוי מצבה, אותם עושים בסיום השלושים או סמוך לסיום השלושים, אפילו אם הרגל ביטל את השלושים קודם לכן.

הסיבה לכך היא בכדי שאנשים לא יבואו לטעות בחשבון הימים ויחשבו שכבר עברו השלושים וניתן יהיה לגעור בכם להסתפר. כפי שפסק בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ח יו"ד סי' לה אות ה)

אלא שכיוון שהשלושים יסתיימו ביום הכיפורים, במקרה כזה אפשר להקדים את האזכרה סמוך לסיום השלושים ביום שני ח' תשרי תשע"ט הבעל"ט – לקראת הערב.

אולם גם אז עליכם לזכור שבכל מצב אסור יהיה לכם הבנים של הנפטר להסתפר לפני יום הכיפורים, וגם אחרי יום הכיפורים עליכם להמתין שיגערו בכם.

יהי רצון שהקב"ה המנחם את האבלים הוא ישלח לכם נחמה מן השמים יחד כל אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד. 

 

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב  

toraland whatsapp