חימום עוף עם רוטב קרוש

שאלה

עוף המעורב ברוטב קרוש. האם מותר "לנקות" את הרוטב הקרוש מעל העוף כדי לחמם את העוף בשבת? האם יש בזה משום בורר?

תשובה

פסק בשולחן ערוך (או"ח סי' שיח סט"ז): "מותר ליתן אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת ואף על פי שהשומן שבה שנקרש חוזר ונימוח".

הגה: וכ"ש קדירה שיש בה רוטב שנקרש, שכשהשומן נימוח אינו בעין, דשרי. (רבי ירוחם ח"ג) ויש מחמירין (ר"ן פרק ב"ט). ונהגו להחמיר, מיהו במקום צורך יש לסמוך אסברא ראשונה".

ובאר המשנה ברורה (ס"ק קה): "ויש מחמירין - ס"ל דגם בזה שייך איסור נולד ואפי' בקדרה שהשומן מעורב עם המרק ולא דמי להא דאמרינן אבל נותן הוא לתוך הכוס דהתם אין הברד ניכר כלל כשנמחה בהכוס אבל שומן שנמחה צף למעלה וניכר הוא ואפי' להניחו בחמה שיהיה נמחה ג"כ אסור לדעה זו. ודע דאפי' להיש מחמירין אינו אסור כ"א כשיש הרבה שומן על הפשטיד"א שכשיהיה נימוח יהיה זב לחוץ ויהיה מינכר בפ"ע אבל אם אין על הפשטיד"א כ"כ שומן או שמעמידו כ"כ בריחוק מקום מן החום שלא יהיה נימוח עד שיזוב לחוץ אלא מעט ממנו יהיה נימוח בתוכו לבד או אם השליך לחוץ השומן שעליו מותר לחמם הפשטיד"א לכו"ע ואף שעדיין נפשר וזב מבשר שומן שבתוכו דבר מועט הוא ושרי לכו"ע  וכן מותר להחם בשבת חתיכת בשר שמן אף על פי שמקצתו זב כיון דדבר מועט הוא הנפשר לא חשיב ושרי... ".

ועולה שמותר לחמם אע"פ שהרוטב מפשיר, כמו"כ מותר  להסיר את השומן ולחמם את העוף.

הרב יעקב אפשטיין | ה' אדר תשע"ו 13:13