קב"ט בשבת

השאלה: שאלה בעניין אבטחת חוות קנאביס בשבת האם מותר לקב"ט האבטחה א. לבדוק בטלפון ולתפעל דיווחים על תנועות חשודות באיזור החווה? (בוואטסאפ או בצלצול) ב. לבדוק בטלפון ידיעות על בעיות אחרות של הפסד מרובה בחווה. (פיצוץ בצנרת) ג. לבדוק בטלפון ולטפל בבעיות חילופי משמרות? ד. לקפוץ לאירוע ברכב במקרה של חדירה או נסיון חדירה? (לכאורה ענייני ממונות) ה. לתחקר אירוע לאחר סיומו בשבת (לצורך הפקת לקחים או מציאת מידע עבור המשטרה) בדרך כלל אין הרבה מקרים שבהם הקבט מוקפץ למקום. בשנה שלמה הוא הגיע פעם אחת בגלל שהיתה התקרבות לגדר. רוב עבודת הקבט היא לקחת החלטות בענייני אבטחה ולעמוד מול מנהלי המקום. הקב"ט רואה הודעות בטלפון לגבי אירועים בטחוניים ועדכונים מהאזור ומפעיל במקרה הצורך את אנשי הביטחון בשטח. cעמוד הימיני (יז) והיכל יצחק (או"ח לב) דנו בעניין המשטרה, ומשמע מהם שענייני ממון של הכלל ניתן לסמוך עליהם כפיקוח נפש (מ"גחלת" ומלחמת רשות), וכן מועלית סברא שלא לחזק ידי מערכת הפשיעה אם ידעו שבשבת אין אכיפה. ולמנוע אנדרלמוסיה בשבת שייתכן שתביא בסוף לשפיכות דמים. אולם, האם שמירה על מקום פרטי ששייך לאנשים רבים נחשב גם הוא כפעולה ציבורית (בשונה מהמשטרה)? וכן אילו פעולות דרבנן בטלפון וכדומה מותרות לקב"ט במקרה של הפסד מרובה? בכבוד רב, יהונדב ב. דרורי

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ג טבת תשפ"ב 1:06

בס"ד


שלום וברכה


א. אין להתיר מלאכות דרבנן בהפסד מרובה, כמבואר בסי' שז סעי' ה, ולא התירו אלא אמירה לעכו"ם בהפסד מרובה, אמנם גם בכך יש אוסרים אבל אנו מכריעים שמותר לומר לנכרי לעשות מלאכה דרבנן להציל ממון רב. אמנם בסי' שלד סעי' ב הביא שיש מתירים לטלטל מקצה מחשש הפסד, אבל רבו האוסרים אפילו בשעת דלקה (עיין המ"מ פ"ו שבת). דיון זה הוא רק בדלקה שיש בהלה גדולה, אבל בודאי שהצלת רכוש סתמי אסור, והמ"ב (ס"ק ז) אסר להזיז מוקצה בשביל להציל מהגשם וכדו', מכאן שאין לעשות איסור דרבנן להפסד מרובה.

ב. מקום ששייך למספר אנשים איננו מוגדר כשל רבים, כשם שבנק שהוא גוף של רבים איננו מוגדר כשל רבים, אלא א"כ יש הפסד גדול. היסוד של רבים הוא שמא אדם אחד יעמוד על כספו ואז זה סכנת נפשות, אבל אם השדה רחוקה ואין מי שיודע בפריצה ואין סכנת נפשות, א"כ זה לא נזק לרבים. זה רק הזק כספי לגוף שיכול להעמיד שומר גוי.

ג. בפשטות נראה ששטח C  הוא אזור שמוגדר בהלכה כישובי ספר, ובמקרה כזה יוצאים אפילו אם באים הגויים על עסקי קש ותבן. אולם נראה שזה שייך אם התוקפים גויים הרוצים לנשל את ישראל מאדמתם, אבל אם העיקר הוא גניבה ממונית ועל ידי ישראל בלבד אין להתיר אפילו אסור דרבנן (אות א). כל ספק האם זה בגלל ממון או לכיבוש וגרוש יהודים מאדמתם,  יש להחמיר כשל נפשות, משום שספק נפשות להקל.

ד. אם אנו נוקטים שהמקום הוא כדין עיירות הספר משמע שעושים הכל לטובת הגנה על השדות הללו, ולכן מותרת הוצאה מרשות לרשות וכן מוקצה וכל דבר שנצרך כדי להדוף את הגויים. ונראה שלפי הסבר זה בודאי מותר לענות לטלפון (איסור דרבנן) על שמירות או התקרבות, אבל אסור לברר אודות פיצוץ בצנור שזה רק הפסד  אין להתיר אפילו בעיירות הספר.

ברור שאין לעשות תחקיר אלא מצאת השבת, מכיוון שאין לזה מקום של פקו"נ וסכנה.

בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp