רחיצה ביו"ט בימינו

השאלה:

מדוע בימינו, שמקלחת היא לכאורה דבר השווה לכל נפש, אסור להתקלח ביו"ט משום גזירה שמא יחמם את המים?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

רחיצה איננה שווה לכל נפש גם בימינו. ואמנם בימות הקיץ יותר מצויה רחיצה מאשר ימות החורף אבל ברור שלאורך השנה אין זה מעשה יום יומי אלא מדי פעם. ואפילו בקיץ אין זה יום יומי, שהרי יש בקיץ ימים שאינם חמים כל כך, ועל כן אין להשוות זאת לאכילה וכדו', וכפי שדנו לעניין בית החורף שלא התירו להדליק ביום טוב מכיוון שלא תמיד הקור גדול, (ולמרות שמקילין בבית החרף מכיוון שהכל חולים אצל צינה), אבל בודאי לעניין רחיצה אין רוחצים כל יום בחורף, ואי אפשר לחלק בין קיץ וחורף, על כן הוא מוגדר כדבר שאינו שווה לכל נפש.

כידוע תינוקות רוחצים אותם כל יום בקיץ ובחורף ועל כן היה דיון שמא זה שווה לכל נפש כלפי התינוק. אבל אדם בוגר אין רוחץ בחורף כל יום ודינו כאינו שווה לכל נפש.

הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התוורה והארץ
כפר דרום אשקלון