ישיבת סוכה בגשם

שאלה

לכבוד הרב שליט"א,

האם יש משום בל תוסיף במי שיושב בסוכה (בשאר ימים ולא בליל
א') כשיורד גשם ואם לא, מדוע?

בכבוד,

 

 

 

 

תשובה

ירידת גשמים אינה נחשבת לזמן שאין בו מצות סוכה כמו מי שיושב
בשמיני בסוכה לשם מצוה שעובר בבל תוסיף.זהו זמן שבעצם חייבים
בו בסוכה אלא שהוא אנוס לצאת מהסוכה והרי הוא בכלל כל העושה
דבר שהוא פטור ממנו שנקרא הדיוט, אבל אינו נחשב למוסיף. הדבר
דומה לחושיב"ס שצריך לאכול ביו"כ והחליט לצום, הוא אינו מוסיף
על המצוה אלא הדיוט בכך שאינו אוכל ביו"כ.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |