פסילת סוכה בשמיני עצרת

שאלה

שלום עליכם לפי תשובתכם על החזרת סכך בשבת, לכאורה יש לומר שמותר גם לפסול כלאחר יד בשמיני עצרת ד' טפחים, אם נשאר הכשר סוכה. האמנם? תודה רבה מאיר לובין

תשובה

מותר, אבל לא נצרך. עי' או"ח סי' תרסו. ועי' בספרי ח"א סי' כב. 

הרב יעקב אפשטיין | ט' חשון תש"פ 9:17