בעל קורא שדילג מילה והציבור השלים והמשיך לשמוע מבעל הקורא

שאלה

אדם שומע את המגילה מבעל קורא והקורא דילג על פוק מהמגילה אני סמתי לב לכך וקראתי את הפסוק שקורא דילג עליו ממגלתי הכשרה ואז המשכתי לשמוע מהבעל קורא האם יצאתי ידי חובה אם אפשר מקורות

תשובה

שלום

לפי דעת מגן אברהם  (תרצב ס"ק ב הובא בבאר היטב ס"ק א) נראה אינו יוצא ידי חובה הואיל והקורא לא יצא. אך בשערי תשובה (ס"ק ב) הביא דעת אליהו רבה ושבות יעקב שאף שהקורא לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולקרוא שוב, השומע שהשלים את החסר והמשיך לשמוע את שאר המגילה מבעל הקורא יצא ידי חובתו. עיין עוד שערי אפרים (ר' אפרים מרגליות) שער ו אות ס, שו"ת דברי בניהו אור"ח סי יז  שפסקו שהשומע שיצא ידי חובה .

רבני מכון התורה והארץ | י"ז אדר תשע"ה 13:09