דילוג מלים והפסק במקרא מגילה - המשך

שאלה

בהמשך לתשובת הרב על שאלה עם אותה כותרת:

אם שליח הציבור טעה ומסרב לחזור למרות הנסיון לתקנו, מה
לעשות? האם השלמה מהחומש מועילה למרות שלמעשה אני יוצא ידי
חובה רק משום שהוא קורה ממגילה, ולמעשה הוא לא יצא ידי חובה?


בתודה.

 

 

 

תשובה

תחזור בעצמך על הפסוק המשובש או הקטוע ותשלם עד שתגיע לחזן.

הרב יעקב אריאל |