האםהקורא לנשים צריך לפשוט המגילה כאיגרת?

השאלה: האם בקריאה לנשים על הקורא לפשוט את המגילה כמו בקריאה "הרגילה"? האם יש הבדל באם הקריאה נעשית בבית הכנסת לנשים רבות או בבית לבנות הבית?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | י' אדר ב תשע"ו 9:18

בס"ד

פסק השו"ע (אורח חיים סי' תרצ סעיף יז) "מנהג כל ישראל שהקורא קורא ופושט כאיגרת, להראות הנס". הוסיף המשנה ברורה (ס"ק נה ) אבל היחידים השומעין במגילות א"צ לפשוט [ב"ח ומהרי"ל]. נראה שכוונתו ליחידים שיש להם מגילה כשרה השומעים מבעל הקורא בציבור, וטעם הדבר שמתפרסם הנס במגילה של בעל הקורא שהיא פרוסה כאיגרת.

לכן נראה שהקורא לנשים ראוי ג"כ לפושטה  כאיגרת  לפרסם את הנס. (ועין עוד פסקי תשובות סי' תרצ אות ח). אך כל זה הוא מנהג ולא מעיקר הדין ואף שלא פושטה יוצאים ידי חובה.


toraland whatsapp