הבדלה בליל פורים שחל במוצ"ש

השאלה:

ראיתי בספרו של כת"ר באהלה של תורה ל"ב סי' ק"ג שדן בנושא
ומסקנות שיש להבדיל קודם הקריאה. ולכאורה זה בניגוד לרמ"א
מפורש בסי' תרצ"ג סעיף א' (שלא הוזכר בתשובה), ואולי יש מקום
לחלק בין הבדלה בבית להבדלה בבית הכנסת וכמו בחנוכה? (אלא
שזה אינו מוזכר בתשובה)

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

עי' בטעמו ותראה שהוא כדי לאחר את יציאת השבת כמה שניתן, אבל
אם בין כה וכה מתחפשים וצובעים ומתאפרים ומכים את המן בכל כלי
משחית שיש בהם מלאכה מן התורה מה שייך לדחות את יציאת השבת,
הרי כבר רוב הציבור הוציאה. ועוד בבית נשארות הרבה פעמים נשים
לקריאה מאוחרת בגלל שמירה על ילדים וכד', לגבי נשים ישנה בעיה
של הבדלה וא"כ מן הראוי להבדיל להן כיון שהן ודאי תעשינה מלאכות
קודם קריאת מגילה.

 

 

toraland whatsapp