"וכאשר אבדתי אבדתי"

השאלה:

שלום.הדרשה במגילה טו שאוסרת את אסתר על מרדכי, אסורה
לבעל ולבועל, האם גם כאשר הבועל הוא גוי? (לכאורה רש"י שם)

ב. האם זה נפסק ברמב"ם או שו"ע?
תודה ופורים שמח!

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א. יש בכך מחלוקת ראשונים.
ב. השו"ע (קעח, יט) הביא זאת אם כי בהסתיגות מסויימת.

 

 

toraland whatsapp