"וכאשר אבדתי אבדתי"

שאלה

שלום.הדרשה במגילה טו שאוסרת את אסתר על מרדכי, אסורה
לבעל ולבועל, האם גם כאשר הבועל הוא גוי? (לכאורה רש"י שם)

ב. האם זה נפסק ברמב"ם או שו"ע?
תודה ופורים שמח!

 

 

 

תשובה

א. יש בכך מחלוקת ראשונים.
ב. השו"ע (קעח, יט) הביא זאת אם כי בהסתיגות מסויימת.

 

 

הרב יעקב אריאל |