מגילת אסתר

שאלה

האם מותר לסמן את הטעמים על מגילת אסתר?, האם יש הבדל
בזה בין המגילות (איכה, רות קהלת שיר השירים)?

 

 

 

תשובה

כתב במשנ"ב (סי' תרצא ס"ק כה): "ואי ליכא מי שיודע לקרות
בטעמים בע"פ מותר לכתוב גם הטעמים במגילה ולברך עליה דלא
גרע מניקוד". אולם לכתחילה אין זה רצוי. ובהמשך שם כתב שם
שאפשר לקרוא גם ללא טעמים: ומ"מ אם אין הטעמים במגילה מותר
לקרות בלא טעמים כמ"ש ססי' קמ"ב". ולמעשה נוהגים שלא לנקד
או להטעים בתוך מגילות קלף.
לדעה שמותר לנקד במגילת אסתר ודאי שמותר לנקד ולהטעים בשאר
מגילות שקריאתן רק ממנהג.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |