מגילת אסתר

השאלה:

שלום,

האם ניתן/אפשרי/ראוי/צריך לכתוב/לברך/לקרא את מגילת אסתר
ע"פ הכתר.

שהרי הרמ"א (תרצ"א סע'' ב'') פסק: "ועושין כל פרשיותיה
סתומות ואם עשאן פתוחות פסולה".
והרי הרמ"א עצמו הביא להלכה ביו"ד ס'' ער"ה את ר"ת שעיקר
הסמיכות שלנו היא ע"פ בעלי המסורה (שבן-אשר עמד בראשם).
וגם האבן עזרא הביא בהקדמתו ספר "הצחות" שהעיקר הוא
כבן-אשר

ובן-אשר כתב בכתר את מגילת אסתר וחלק מהפרשיות פתוחות
וחלקן סתומות. וגם ידוע שגדולי ישראל שלחו שליחים לארם-צובא
כדי לברר גרסאות.

אמנם זהו שינוי מהמנהג הנוכחי ו"כל המשנה ידו על התחתונה",
אבל בכל-זאת הרי "נמצאה והובררה" הגרסה "האמיתית" הנכונה!

בתודה מראש,
גלעד

 

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אנו סומכים בס"ת על בן אשר מכיון שכך פסק הרמב"ם (הל' תפילין
מזוזה וס"ת פ"ח ה"ד). ועם זאת צריך לדעת שאפילו בס"ת ישנם
שינויים בניקוד, בטעמים וחסרות ויתרות. בין המסורות הנקדנים וספרי
התורה המקובלים כמדוייקים (עי' שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי'
רלב ושו"ת הריב"ש סי' רפד), והולכים אחר הרוב והמנהג. וק"ו לגבי
מגילת אסתר שאמנם הרמ"א הכריע שאם עשאן פתוחות פסולה עפ"י
הגהות מימוניות ותרומת הדשן (שכתב שלמגילת אסתר דין ס"ת כר"ת אך
לא חיוה דעתו בענין פתוחות וסתומות). אולם אף הוא בדרכי משה
הארוך הביא, שבאו"ז, שאף הוא מהראשונים, כתב רשימת פתוחות
וסתומות למגילת אסתר. וכיון שנהגו כמהר"ם לא פסק כמותו. וע"כ
פסקו האחרונים שאם עשה חלק מפרשיותיה פתוחות לא נפסלה
המגילה, בדיעבד.
וכיון שיש מסורת אחרת מכתר ארם צובה, ראוי להמשיך ולנהוג
כמותה, מפני שרוב ישראל סומכים עליה ולא על המסורת מבן אשר
במקרה זה.
(כמו"כ עי' במנחת שי על מגילת אסתר וראה כמה וכמה מחלוקות על
נוסחה המדוייק של המגילה בין המסורות לנקדנים ולמגילות המדוייקות.)

 

 

 

 

toraland whatsapp