מגילת אסתר

שאלה

מצורף מאמרו של הרב מרדכי ברויאר, על פיו יש לכתוב ולקרוא במגילת אסתר: "ולהרוג", "לפניהם" בלבד.
pdf.broyer_mega10/fulltext/tvunot/il.ac.herzog.www//:http

האם כך נכון לנקוט כיום הלכה למעשה?

תשובה

יש להימנע מיצירת מחלוקת בבית הכנסת.
לכן יש להמשיך במנהג הקודם.

הרב יעקב אריאל |