משלוח מנות בבית תמחוי

השאלה:

האם הסועדים בבית תמחוי יכולים להחליף את מנותיהם ובכך לקיים
משלוח מנות כמו שמסופר בגמרא על אמוראים שעשו זאת?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אם הם משלמים אפילו מחיר סמלי בעבור מנתם הרי היא שלהם
ויכולים להחליף מנותיהם ובכך לצאת ידי משלוח מנות, אבל אם המנות
ניתנות להם בלא תשלום, ספק אם המנה הוקנתה להם לפני שהיא
תיאכל, אלא רק בפיהם קנאוה, ולכן לא ניתן לקיים בהן משלוח מנות.

 

toraland whatsapp