משלוח מנות בבית תמחוי

שאלה

האם הסועדים בבית תמחוי יכולים להחליף את מנותיהם ובכך לקיים
משלוח מנות כמו שמסופר בגמרא על אמוראים שעשו זאת?

תשובה

אם הם משלמים אפילו מחיר סמלי בעבור מנתם הרי היא שלהם
ויכולים להחליף מנותיהם ובכך לצאת ידי משלוח מנות, אבל אם המנות
ניתנות להם בלא תשלום, ספק אם המנה הוקנתה להם לפני שהיא
תיאכל, אלא רק בפיהם קנאוה, ולכן לא ניתן לקיים בהן משלוח מנות.

 

הרב יעקב אריאל |