סוג המשקה בפורים

השאלה:

בסימן משנכנס אדר ...
האם יש חובה להשתכר דווקא ביין, או גם בוודקה או משקה אחר?
מה עם מי שיותר קל לו להשתכר מוודקא, ויין גום לו להרגיש
הרבה פחות טוב?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אין חובה להשתכר. ישנה חובה להתבסם (או"ח סי' תרצה ס"ב).
וע"כ הרמ"א מביא בשם י"א שלא ישתכר אלא ישתה יותר מלמודו,
ויישן אח"כ. והוסיפו ראשונים ואחרונים אזהרה שלא יגיע לידי עבירה או
זלזול במצוות. ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו
לשמים. וכיון שהנס נעשה ע"י יין חייבו להתבסם. ונראה שמי שקשה לו
ההתבסמות ביין וניחא ליה במשקה ישתה משקה אחר, ובלבד שישמור
על גדרי ההתבסמות.
ולכתחילה יש להעדיף יין כי הנס נעשה ביין.

 

 

 

toraland whatsapp