פורס מפה ומקדש

השאלה:

מי שנוהג בפורים שחל ביום ו לפרוס מפה ולקדש. אם לפני השקיעה
יקומו המסובם רק לצורך אמירת קבלת שבת ויחזרו על מנת לקדש
ולבצוע. האם במקרה זה צריכים לברך המוציא לפי דעת הי"א
ברעא סע' ד? מה הדין אם בזמן זה גם התפללו ערבית?

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אם התפלל במקום הסעודה לכו"ע אי"צ לחזור ולברך. אם עקר
ממקומו להתפלל במקו"א לשו"ע צריך לחזור ולברך ולרמ"א (סי'
קעח) אי"צ לחזור ולברך ולכו"ע צריך נט"י ללא ברכה.