הכנת נירות בליל יום שני של ר"ה

שאלה

אנו מדליקים נרות שבת בתוך כוסיות "נירונים" ובסיום בערת הנר
נשארת דיסקת אלומניום.
האם מותר להוציא את הדיסקה כדי להכניס נירות חדשים בליל יום
שני של ר"ה. האם הדיסקה "מוקצה"?
הוצאת הדיסקה נעשית בקלות ע"י סכין או צידה האחורי של כפית
וכדו''
בתודה ושנה טובה

תשובה

מותר לנקות ולהסיר את הדיסקית בדרך שכתבת (עי' חיי אדם כלל צב
ס"ב ונ"א אות א ושש"כ פי"ג סמ"ג) אולם צריך להקפיד שלא לטלטל
את הדיסקית אחר הוצאתה, ולהוציאה לאשפה או למקום בצד. כמו"כ
השנה יש להקפיד בהכנת הנרות ליו"ט השני אחר צאה"כ (משום
שכוסיות מוקצות וכמו"כ זו הכנה מיו"ט לחברו ומשום הכנה משבת
ליו"ט) על הבדלה קודם הדלקתם. וההבדלה היא או בתפילה והוספת
"ותודיענו", או באמירת "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ורק אז
להדליק.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |