התרת נדרים לפני ימים נוראים

שאלה

האם בהתרת נדרים שאנו עושים בער"ה אנו מתירים את כל הנדרים שהיו לנו אפילו שנדרנו בטעות או שאיננו זוכרים אותם, ואם זה לא מועיל בשביל מה התרת נדרים עוזרת?

תשובה

 

מעיקר הדין התרת נדרים אינה מועילה אם הנודר אינו מפרט את נדרו ואת הסיבה שבגללה נדר לפני אחד המתירים (יו"ד רכח, יד). מנהג התרת נדרים בער"ה ל א בא במקום ההתרה העיקרית. היא מועילה רק לנדרים ש הנודר שכחם. אבל נדרים שהוא זוכרם הוא צריך לפורטם (מטה אפרים תקפא אלף המגן אות קא).
נוסף להתרת הנדרים לשעבר אנו נוהגים להתנות על העתיד שנדרים שנידור לא יחולו אולם כל זאת בתנאי שהנודר אינו זוכר בשעה שנודר שהתנה שנדריו ייבטלו, אולם אם הוא זוכר כשנודר אין התנאי מראש מועיל ונדרו נדר. כמו"כ עיקר ההתרה לשעבר היא למנהגים טובים שנהג ולא הזכיר שנוהגים בלי נדר.

 

הרב יעקב אריאל |