מנחה וסעודה שלישית בראש השנה

שאלה

השנה חל יום ראשון של ראש השנה בשבת. בד"כ נוהגים אצלנו
להתפלל מנחה מיד לאחר מוסף. השנה התעוררו מספר שאלות
בנושא. האם מותר להתפלל מנחה לפני הסעודה השניה? האם
קידוש שבו אוכלים מזונות בין שחרית למוסף פותר את הבעיה? האם
ניתן להתפלל מנחה קטנה סמוך לתפילת ערבית של היום השני
ולאכול את הסעודה השלישית לפני מנחה?

 

 

תשובה

לכתחילה צריך לסעוד סעודה שניה אחר מוסף, וסעודה שלישית אחר
מנחה (עי' ערוה"ש רצא, ד). קידוש ומזונות אחר שחרית אינו מוציא
לכתחילה י"ח סעודה שניה.
השאלה אינה האם מותר להתפלל מנחה לפני הסעודה השניה אלא
להפך, האם מותר לאכול סעודת יו"ט שהיא סעודה גדולה לפני
תפילת מנחה? וע"כ מן הראוי להתפלל מנחה לפני הסעודה השניה
(אם כי יש סומכים על כך שאם י יש זמן קבוע למנחה אין חשש שמא
ישכח להתפלל) ואח"כ סעודה שלישית. אם קשה לאכול סעודה
שלישית סמוך לסעודה שניה ואח"כ עוד לאכול בלילה סעודת חג של
יו"ט שני יש שתי דרכים: או לחלק את הסעודה השניה לשני חלקים
לברך ברכהמ"ז על החלק הראשון שוב ליטול ידים ולאכול את החלק
השני לשם סעודה שלישית או להסתפק הפעם במיני תרגימא בלבד
לסעודה שלישית.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |