מניין שנת השמיטה וחיוב מעשרות בין א תשרי לטו בשבט

שאלה

א. בזמננו שנת שמיטה יוצאת בשנה שמתחלקת בשבע ללא שארית. לדוגמה: שנת ה`תשס``א = 5761 היתה שנת שמיטה בגלל ש: 5761=7*823.
אולם, הגמרא בקידושין אומרת שהתורה גדולה שקדמה לשמיטה 61 שנים ז``א מתן תורה היה בשנת יציאת מצרים (שזה 2448 לבריאת העולם) 40 שנה הלכו במדבר, 14 שנה של כיבוש וחלוקה ואז ספרו שבע שנים ועשו שמיטה. אם כך יוצא ששנת השמיטה הראשונה היתה בשנת 2509 שזה לא מתחלק לשבע בלי שארית (358 ושארית 3). לפי זה אם נספור דילוגים של שבע שנים משמיטה לשמיטה, הרי שהחשבון שלנו עכשיו לא נכון?
ב. עוד בנושא שמיטה: ידוע שר``ה לאילן הוא בט``ו בשבט ושנת השמיטה מתחילה בא` תשרי. לפי זה מה דינו של פרי שנחנט בין א` תשרי לט``ו בשבט של שנת שמיטה, האם הוא עדיין חייב במעשרות כמו פרי של שנה שישית או שהוא קדוש בקדושת שביעית. ואם כן מה דינו של פרי שנחנט בשנה השמינית באותה תקופה. ז``א יוצאת סתירה בין ר``ה לאילן לבין ר``ה לשמיטין?
גמר חתימה טובה!

תשובה

לשאלתך בנוגע למניין שנות השמיטה:
א. השמיטה הראשונה אחר יציאת מצרים הייתה בשנת 2510 לבריאת העולם. החלוקה לשבע מתייחסת למניין השנים מבריאת העולם והיא רק סימן כדי לדעת מתי חלה שנת השמיטה. בשום מקום לא כתוב שהמניין מהשמיטה הראשונה לימינו צריך להיות בחלוקה של שבע שנים.
ב. למעשה: מנין שנות השמיטה להלכה נמנה מעליית עזרא. לפני החורבן אף שלא נהג יובל - מנו את שנות היובל כל חמישים שנה. לאחר החורבן התחיל מניין רציף של שבע שנים (בלא היובל) ולפי זה ה'תשס"א היא שנת השמיטה. ראה לאור ההלכה (הרב זוין), שביעית למצוותיה (הרב ע. הירש מבוא פ"א).

אהוד אחיטוב

ב. בהקשר לחיוב מעשר בשנה ראשונה לשמיטה
ראשית יש מחלוקת אם התאריך הקובע לשמיטה הוא א' בתשרי (רמב"ם) או ט"ו בשבט (תוס', של"ה). מ"מ זה ברור לכו"ע שחייב בהפרשת תרו"מ בין א' בתשרי לבין ט"ו בשבט שכן סיבת הפטור מתרו"מ היא מפני שהפירות הן הפקר וכיון שהפירות חנטו לאחר א' בתשרי הם אינם פירות שביעית וממילא אינם הפקר. הבעייה שמתעוררת היא איזה מעשר להפריש. כי עדיין הפירות אינם של שנה א' לשמיטה ולא ברור שחייבים במעשר שני. ומ"מ למעשה כתב הגרש"ז אויערבאך זצ"ל (מנחת שלמה ח"א סי' לה) שיש להפריש מעשר שני, וראה במאמרו של הרב יהודה עמיחי (ס' התורה והארץ ח"ד עמ' 131) וכן בס' שבת הארץ (הוצ' המכון פ"ד ה"ט).

יואל פרידמן הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 1:42:44 AM