עמידה בחזרת הש"ץ בימים נוראים

שאלה

הרמ"א כותב (שו"ע או"ח סימן קכ"ד סעיף ד) שי"א שכל העם יעמדו בחזרת הש"ץ.
האם זה כולל גם את חזרת הש"ץ בימים נוראים,שהיא ארוכה מאוד או שמי שנהג כך ורוצה להקל אז-צריך לעשות התרת נדרים?

תשובה

יש הלכות שחלק מהציבור לא נהגו בהן וזו אחת מהן (הזכיר זאת הגרשז"א זצ"ל). נראה לי שאף מי שנהג כך בקביעות כל השנה מסתמא לא קיבל עליו בימים הנוראים שהתפילה ארוכה ואי"צ לעשות התרת נדרים.
מי שנהג שלוש שנים רצופות לעמוד בתפילות הימים הנוראים או שקיבל על עצמו צריך לעשות התרת נדרים.

הרב יעקב אריאל |