קול תקיעה שהשתנה

שאלה

אם אדם תקע בשופר תקיעה ובאמצע התקיעה קול התקיעה השתנה,
ועדיין הוא לא תקע כדי שיעור תקיעה האם צריך לחזור ולתקוע?
מה הדין שהשינוי היה בתחילת התקיעה דבר שהוא יותר מצוי ממתי
נתחיל להחשיב את התקיעה כתקיעה?

 

תשובה

כל הקולות כשרים לתקיעת שופר, וע"כ אם לא הפסיק לתקוע אלא
תוך כדי תקיעה הקול השתפר התקיעה כשרה.

הרב יעקב אריאל |