תקיעת שופר

השאלה:

האם מותר לאישה לתקוע בשופר בציבור? האם יכולה להוציא את
הציבור ידי חובה?
למדנו בשו"ת "משפטי עזיאל" חו"מ כללים סימן ד': לולב ושופר -
רשאיות לברך עליהן. וכן בשו"ת "ציץ אליעזר" חלק ט' סימן ב':
מנהג הנשים לברך על מ"ע שהז"ג ברצון חכמים הוא גם בקרב
אחינו הספרדים ובמיוחד על הלולב.(ונזכרים הלולב והשופר יחדיו)
וכן הרמ"א או"ח תקפט, ו: והמנהג שנשים מברכות על מצוות עשה
שהזמן גרמא.
תודה רבה

 

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

השאלה אם נשים יכולות לברך אינה קשורה לשאלה אם אשה יכולה
להוציא י"ח. לגבי קיום מצוה שאינה חייבת בה כיון שהיא מ"ע שהז"ג
נחלקו ספרדים ואשכנזים, ובתק"ש שו"ע פסק שאינן יכולות לברך
והרמ"א פסק שיכולות (או"ח סי' תקפט ס"ו). אך אינן מוציאות גברים
החייבים במצוה,כי האישה פטורה והגבר חייב ואין הפטור מוציא את
החייב.

toraland whatsapp