דיני מי שהיה ער כל הלילה

שאלה

מי שלא ישן כל ליל שבועות על באלו הלכות הוא צריך לשנות
מהרגלו בכל יום?

 

 

 

תשובה

האחרונים מונים מספר הלכות:
אין לברך על נטילת ידים (עפ"י סי' ד סי"ג). אלא יעשה צרכיו לפני
התפילה ואח"כ יטול ידיו ויברך (מ"ב סי' תצד ס"ק א).
אין לברך על טלית קטן (עפ"י סי' ח). ויכוין לצאת י"ח בברכה על
טלית גדול (מ"ב סי' תצד ס"ק א).
לגבי ברכת התורה, לצאת ידי ספק ישמע ברכת התורה מאחר
ויתכוין לצאת י"ח (מג"א סי' תצד ס"ק א).
ברכת אלקי נשמה וברכת המעביר שינה ג"כ ישמע ממי שישן בלילה
(מ"ב סי' מו ס"ק כד).

הרב יעקב אריאל |