מאכלי חלב

שאלה

לנוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות האם צריכים לאכלם בסעודה
אחת לפני מאכלי בשר או בשתי סעודות נפרדות?

תשובה

מנהג זה מביא הרמ"א באו"ח (סי' תצד ס"ג) ולפי טעמו הוא זכר
לשני הלחם שהיו מביאים בשבועות וע"כ מתחילים באכילת לחם אחד
שאפוי עם חלב (כ"כ המג"א), ואח"כ לחם אחר לאכילת בשר ושניהם
בסעודה אחת. אמנם לפי הטעמים האחרים שאכלו בירידה ממתן תורה
מאכלי חלב הקלים להכנה, או משום הפסוק דבש וחלב תחת לשונך
שנאמר על התורה שנמשלה לחלב ודבש אפשר לאכול בשתי סעודות
באחת חלב ובשניה בשר.יש עדיפות למנהג זה כדי להימנע מלאכול
בסעודה אחת גם חלב וגם בשר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |