טיפול בחיה חולה

שאלה

1.האם יש לי חובה לתת טיפול רפואי לבעל חיים הנמצא ברשותי
2.מה הדין כאשר עלות הטיפול כרוכה בהוצאות גבוהות יותר מעלות בעל החיים
3.האם במקרה שאין באפשרותי לממן טיםול רפואי זה, מותר להמית את בעל החיים שברשותי בכדי למנוע ממנו סבל מיותר כשברורמ שימות בסופו של דבר

תשובה

1. אין לך חובה לרפאות בעל חיים הנמצא ברשותך אלא א"כ הוא
סובל ומדין צעב"ח אתה מצווה להקל על סבלו 2 .2. להעבירו
לאגודות צער בעלי חיים.
3. אין להמית אותו סתם שלא לצורך אלא אם הוא סובל מאוד ואין
מי שיכול להקל על סבלו מותו טוב מחייו

הרב יעקב אריאל |