עץ שנקנה במשתלה בפיקוח (מרמלשטיין),האם נחשב כנטע רבעי וודאי ואפשר לברך על הפדיון ופטור מתרו"מ או נחשב ספק ואין לברך ויש להפריש תרו"מ ללא ברכה מספק

השאלה:

עץ שקניתי ממשתלה בפיקוח הלכתי (מרמלשטיין) ושתלתי אותו בגינתי בלי שהתפורר הגוש והגיע לשנתו הרביעית (בלומר כשקניתי אמרו לי שהוא בשנה השלישית לשתילתו ומאז עברה שנה אצלי לאחר ששתלתי אותו ונתן פרי), האם נחשב כנטע רבעי וודאי ואפשר לברך על הפדיון ופטור מתרו"מ או נחשב ספק ואין לברך ויש להפריש תרו"מ ללא ברכה מספק?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | ה' תמוז תשע"ט 9:21

שלום

 הפיקוח הוא לענין ערלה ,להוציא את העץ מחשש ערלה, שהעץ בודאי לא פחות משלוש שנים מחובר לקרקע אך לא שהעץ בן שלוש שנים בדיוק.

לכן בשנה רביעית הפירות הם ספק נטע רבעי ספק פירות שנה חמישית וחיבים בתרו"מ.

לכן מספק אנו מפרישים תרו"מ בלא ברכה וגם מחללים את כל הפירות שנקטפו בחילול נטע רבי בלא ברכה .נוסח ההפרשה של המכון (המודפס במגנט) כולל בתוכו גם חילול  נטע רבעי.

אי"ה שנה הבאה הפירות יהיו ודאי טבל ותוכל להפריש תרו"מ בברכה 

toraland whatsapp