מלחמה נמי אתחלתא דגאולה

השאלה:

לכבוד הרב
הרב מביא ראיה מהגמרא במגילה יז,ב "מלחמה נמי אתחלתא
דגאולה היא" שאנחנו בראשית צמיחת גאולתנו ושתחילת הגאולה תהיה
לפני ביאת משיח בן דוד.
והרי רש"י שם מפרש שהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא אלא
שיגאלנו מן הצרות.
וכיצד יש ללמוד מפה על תחילת הגאולה מן הגלות?

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

השאלה אינה על הרב אלא על הש"ס, שהרי הש"ס נוקט בשביעית
מלחמות, במוצאי שביעית ב"ד בא. והגמרא סמכה זאת אהדדי.
ורש"י רק באר שהגאולה אשר מתפללים עליה בברכה שביעית אינה
הגאולה השלמה.