עד איפה א"י בעבר הירדן?

השאלה:

עד היכן עבר הירדן לצד מזרח נקרא א״י?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | תמוז תשע"ה

בס"ד

שלום וברכת ד',

א. השאלה כללית מדי. 
באופן כללי עיין ברמב"ם פ"ד הכ"ז שאין שביעית בעמון ומואב. נחלקו הראשונים האם עמון ומואב שטוהרו בסיחון יש קדושת שביעית או גם שם אין קדושת שביעית. ובשבת הארץ הובאו כל השיטות (שם אות ב). החלק שטוהר על ידי סיחון הוא מנחל ארנון עד היבוק. ולכן שטח זה מזרחית לירדן נחלקו האם יש בו אסורי עבודה או לא. צפונה מהיבוק בודאי שיש אסורי עבודה בשביעית. גבול עולי בבל נמצא גם במפת אטלס דעת מקרא עמ' 321, וכן באנצקלופדיה תלמודית ערך ארץ ישראל (מאד מקביל לגבולות עולי מצרים). בגבולי עולי בבל יש איסור לגדל. 

בברכת התורה והארץ,
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ 
כפר דרום אשקלון 

toraland whatsapp