הר הבית בימינו

השאלה:

שלום כבוד הרב!
העבירו לנו שיחות משני הכיוונים על הר הבית כיום, ואני רוצה
לשאול, מתוך בירור אמת, איך רבנים היום (בלי זלוזול חס ושלום)
יכולים לקחת אחריות לבטל עשרות מצוות בטענה שעם ישראל לא
ראוי ושאר טענות? הרי אפשר להתקרב לבנין המקדש?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אתה מתכוון כנראה למצות בנין ביהמ"ק. השאלה אינה מעשית לצערנו.
עיין חת"ס יו"ד רלו בתשובתו לרב צבי קלישר. המצב לא השתנה
לצערנו ב150 השנים האחרונות.
גם הרב קלישר דיבר רק על בניית המזבח והקרבת קרבן פסח ולא
על בניין ביהמ"ק. מצות בנין המקדש אינה מצוה פרטית עלי ועליך
בכל עת, אלא היא מצוה שחייב בה הציבור כולו. לגבי ציבור יש סדר
של: 1) העמדת מלך, 2) מחיית עמלק 3) בנין המקדש. והסדר
מחייב כאמור בתחילת הלכות מלכים לרמב"ם. וכדי שנחליט שהגיעה
העת וכל ישראל יתחייבו, צריך הכרעה הלכתית של סנהדרין. וכדי
להגיע לכך צריך שרוב ישראל יישמעו לסנהדרין ושנקים סנהדרין
ותתחדש הסמיכה, ולא החלטה יחידית של תלמיד חכם, גדול ככל
שיהיה, תספיק להכניס את עם ישראל לחיוב בנין ביהמ"ק. וע"כ כל
זמן שאין לנו סמכות מרכזית שהצבור כולו יכיר בה ויישמע לה לא הגיעה
לדאבוננו העת לבנין הבית בב"א.