ירושלים בית תפילה לכל העמים ??

השאלה:

אין אני יודע אם שאלתי תגיע אל הרב .אשמח מאוד אם כך יהיה
הדבר .
שאלתי היא כך לפני כשנה התפרסם באחד העיתונים מחקר עד כמה
אנו קשורים לירושלים. בין היתר נשאלו האנשים מתי ובאילו נסיבות
ביקרת בירושלים? וכותב אותו אדם שאין אני זוכר את שמו אם כך
הנתונים מה אנו יכולים לומר כלפי הגויים בגין אחיזתנו בעיר ויותר
מזה מה הזכות שיש לנו על ירושלים אם אנו נמנעים מלבקר בעיר.
ושאלתי היא אני חושב שהגויים לא צריכים להתלות בסקר כזה או
אחר יכולים הם לקחת פסוק שאנו שוקדים לאומרו או אפילו לשיר
אותו " כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים" (ישעיהו נ"ו, ז)
בית תפילה לכל העמים לא לא רק לנו לעם ישראל .
ואפשר להוסיף שגם שלמה בבנין הבית הוא מזכיר לנו למי מיועד
הבית "וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ
רחוקה למען שמך... ובא והתפלל אל הבית הזה".
(מלכים א' ח', מא-מב.
וגם חז"ל במדרש מיחסים חשיבות לגוי בהקשר הזה "אמר ר'
יהושע בן לוי: אילו היו אומות העולם יודעים מה היה המקדש יפה להם
– קסטריות היו מקיפים אותן כדי לשמרן, שהיה יפה להם יותר
משל ישראל. שכן שלמה סידר תפלה 'וגם אל הנכרי אשר לא
מעמך ישראל הוא', וכתיב 'ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי',
אבל כשהוא בא אצל ישראל מה כתיב: 'ונתתה לאיש ככל דרכיו
אשר תדע את לבבו, כי אתה לבדך ידעת את לבב בני האדם'
(דברי-הימים ב' ו', ל), אם היה ראוי לו – היה נותן לו,
ואם לא – לא היה נותן לו" (במדבר רבה א, ג).
האם דבר הנביא על "הר קודשי " או "בית תפילה" בא לתת
הגדרות שונות לעם ישראל לגויים.

 

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

ההבדל שבין ישראל לעמים – "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן
לנו את תורתו" – הוא הקובע גם בכל היחס לירושלים. אף
העמים אומרים: "לכו ונעלה אל הר בית ה' אל בית אלקי יעקב
ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה'
מירושלים". אולם היניקה והשאיבה היא דרך עם ישראל. ועייןרמב"ם
הל' מלכים פ"ח שגר תושב הוא רק מי שמקבל על עצמו שבע מצוות
בני נוח שנצטוינו בסיני, כלומר דרך ההתגלות לעם ישראל.
לגבי ישראל, ירושלים היא לב האומה. במישור הרוחני – מקום
ביהמ"ק ומקום השראת השכינה – עד כדי כך שנקראת "גיא
חזיון" – מקום לימוד התורה בצורה השלמה ביותר - לשכת
הגזית שמשם יוצאת הוראה לכל ישראל. וירושלים היא לב האומה כאשר
בה מופיעה לאומיות האומה בצורה שלמה – "כי שמה ישבו
כסאות למשפט כסאות לבית דוד". היניקה של אומות העולם מירושלים
היא דרך עם ישראל. אין להם אחיזה פרטית בירושלים. תפילת הנכרי
היא דרך ביהמ"ק של עם ישראל, ואף שם אינו יכול להיכנס ואינו
מביא קרבנות כישראל אלא הוא מסייע ומתחבר לגילוי האלוקי שבתוך
עם ישראל, ע"י תפילתו. ולכן פסוקים אלו שהבאת מחברים אף את
הנכרי לירושלים וביהמ"ק אולם דרך עם ישראל, וכל דרך אחרת אינה
נכונה ומובילה לכיוונים הפוגעים בהם ובישראל.
וריה"ל אמר ישראל באומות כלב באברים. כל החמצן של הגוף כולו
מוזרם דרך הלב, בלי לב אין קיום לגוף.
הקשר הזה שבין ישראל לירושלים אינו נמדד בסקר ולא במשאל. הוא
קשר חיים מובנה ביצירה של עם ישראל וירושלים. מידת המודעות
וההתקשרות היא מרחיבה ומחזקת את הקשר הזה, אולם כשם שכל
המהות של עם ישראל ותפקידו בעולם אינם מודעים לחלק גדול מישראל
כן לגבי עניין זה של הקשר שבין ישראל וירושלים צריך תהליך התשובה
הכללי שעם ישראל נתון בו להעמידו ולחזקו. ובע"ה במהרה בימינו
הדברים יתפתחו ויתעלו. ואז בית מקדשנו יהיה בית תפילה לכל העמים.