כהן בגבולות עולי מצרים

השאלה: ראיתי בספר דבר חברון של הרב דב ליאור שהוא אוסר לכהן ללכת לאילת משום טומאת ארץ העמים וראיתי במסכת חלה שבגבולות שלא כבשו עולי בבל מפרישים 2 חלות אחת ששורפים ואחת שנותנים לכהן והברטנורא כותב שזאת ששורפים זה משום טומאת ארץ העמים שאלתי היא שלפי זה כל מה שלא כבשו עולי בבל טמא בטומאת ארץ העמים ויהיה לכהן אסור ללכת לשם האם באמת זה כך תודה רבה

התשובה

הרב יואל פרידמן | א' תמוז תשע"ז 11:07

יש דיון האם יש טומאת ארץ העמים בגבולות עולי מצרים ואחת הראיות שיש שם טומאה כזו היא מן המשנה בחלה שהבאת שמפרישים שתי חלות. נחלקו בזה המשנה למלך פי"א מהל' טומאת מת ה"ו ותשו' מהרי"ט. אמנם בערוך השלחן (לעתיד, טהרות א סי' כד מסעי' ד) מכריע כדעת משנה למלך שאין טומאת ארץ העמים בגבולות עולי מצרים. ושם מסביר ומיישב את המשנה בחלה עפ"י הירושלמי שחייבו שתי חלות 'שלא יהיו אומרים ראינו תרומה טמאה נאכלת' - כך יאמרו אך לדינא באמת אינה טמאה, עי"ש

ופוקח חזי מאי עמא דבר שלא ראינו ולא שמענו שכהנים אינם גרים ונושאים כפיהם בחלקי ארץ ישראל שהם בגבולות עולי מצרים. לכן נראה פשוט שאין חוששים לכך.

בברכה,

יואל פרידמן