כניסה להר הבית

השאלה:

מה דעת הרב על כניסת יהודים היום להר הבית הן מצד הודעה
לכולם שהר הבית שלנו והן מבחינה תורנית?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

עיין רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ו והל' ביאת מקדש פ"ג. דעת הרמב"ם
מקובלת על כל הפוסקים ואין מערער על פסקיו.
הבעיה היא שאיננו יודעים בודאות את הגבולות בין הר הבית לעזרות לכן
פוסקי דורנו הסתייגו מכניסה המונית לרחבת הר הבית משום שאיזור
זה אינו מתוחם בצורה המונעת כניסה לאיזורים אחרים אליהם הנכנסים
חייבים כרת, וא"כ יצא שכר העולה בהפסדו.
מה גם שרוב העולים להר הם תיירים הנכנסים לעזרות וגם להר הבית
הם באים לא לבושים כהלכה לא טובלים וכדאי בזיון וקצף.
יש דרכים רבות להדגיש את בעלותנו על ההר, כגון הצבת משמרות
קבועים יומם ולילה על פתחי ההר ומו כן ישנו בנין ה"מחכמה" המשקיף
על הרחבה ואף הוא באוירו של הר הבית ואליו ניתן להיכנס לאחר
טבילה וכו' ולהתפלל על בית מקדשנו. עי' בתשובותי בשו"ת באהלה ש"ת
ח"ד.