קדושת הארץ

השאלה:

מדוע הארץ לא פולטת את הערבים מארץ ישראל כמו שהיא פלטה
את כל אויבינו?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

רק על הכנענים תושבי הארץ בימי אברהם נאמר "כי לא שלם עוון
האמורי" גם לאחר שהגענו ארצה עברו עוד מאות שנים (!) עד שהארץ
הקיאה את כל הכנענים. הקאה זו נעשתה גם ע"י יוזמתנו. ה'
ציוונו לדרוש מהם: או לקבל עליהם ז' מצוות בני נוח או לעזוב את
הארץ.
על התושבים הנוכרים הגרים היום בארצנו לא חל דינם של הכנענים.
הם אומנם אויבינו והורגים בנו אנשים נשים וטף, אך יש ערכים שהם
שומרים, צניעות, איסור עבודה זרה, ועוד. לבושתנו, יש יהודים
השומרים על ערכים אלו פחות מהם.
א"כ מהי זכותנו לצפות שהארץ תקיא אותם?