מתנות עניים מקרקע או מקמה

השאלה: ב"ה היום למדתי הירושלמי המצ"ב . משמע מהירושלמי שיש מצב שבעל השדה חייב לפחות בפאה אם מכר רק את הקמה. איך הדבר מתבצע בפועל? מתי מתחייב בעל השדה או בעל הקמה בפאה? אני מבקש לקבל תשובה עם סימוכין ומראי מקומות. תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק ה הלכה ה י' המוכר שדהו המוכר מותר והלוקח אסור לא ישכור אדם את הפועל על מנת שילקט בנו אחריו ומי שאינו מניח את העניים ללקט או שהוא מניח את א' ואת א' אינו מניח או שהוא מסייע את א' מהן הרי זה גוזל את העניים על זה נאמר אאל תשיג גבול עולים: גמ' מתניתא כשמכר לו שדהו וקומתו אבל אם מכר לו קמה ושייר לו שדה אצל זה אני קורא שדך ואצל זה אני קורא קצירך

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ד' תמוז תשפ"ד 11:24

בס"ד


שלום וברכה


עיין פרוש הקהתי פאה פ"ה משנה ו, וזה הפוך ממה שכנראה הבנת, הבעל הבית (הוא עני) שמכר את הקמה והקרקע שלו, לכן למרות שהוא עני אסור לקחת מתנו"ע מהגדל בקרקע, ואילו הקונה (גם הוא עני) למרות שיש לו קמה אין לו קרקע, ולכן גם הוא פטור ממתנות עניים מהקמה שברשותו. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp