הפרשת חלה - כללי

השאלה:

האם הפרשת חלה היא ממצוות התלויות הארץ?
האם יש חובה להפריש חלה על חיטה שגודלה בחול?
מדוע הנשים ניכסו לעצמן את מצוות הפרשת חלה?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

1. חלה היא מהמצוות התלויות בארץ. שהרי זה נוהג בארץ והחוב הוא על הפירות, ובלא הפרשת חלה הרי כל העיסה אסורה באכילה.
2. תבואה שגדלה בחו"ל ונתגלגלה בארץ, נחלקו האחרונים האם חייב בחלה מדאורייתא או מדרבנן, אבל ברור שחייב. (כס"מ הל' תרו"מ פ"א הכ"ב).
3. הנשים לא ניכסו אלא חז"ל נתנו להם לכתחילה להפריש חלה. מספר נימוקים נאמרו על כך.
א. משום שאדם הראשון היה חלה טהורה והיא גרמה לו מיתה, ועל כן תפריש חלה.
ב. הפרשת חלה זה חלק מצרכי הבית שהאשה מחוייבת לעשות.
נהגו נשים להתפלל בשעת הפרשת חלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp