שריפת חלה שהופרשה

השאלה:

קראתי שאין לשרוף את החלה שהופרשה לא ע"ג ההתבנית ולא על רצפת התנור החשמלי מפני שהכלי נטמא. ואם עשו כן יש לשאול שאלת חכם. מה דעת הרב

התשובה

הרב יעקב אריאל |

 

אין הל' טומאה וטהרה בזה"ז. ורק לכהנים נאסר להיטמא למת, מצד האיסור שבדבר. וע"כ אין משמעות לכך שהכלי נטמא. וק"ו שאנו מקפידים ללוש את הבצק בתוספת אחד משבעה משקים כדי שיטמא על ידי נגיעתנו, והחלה תהיה טמאה ואין צריך לתת לכהן אלא לשורפה (ש"ך יו"ד סי' שכט ס"ק י). כיון שאין ליהנות משריפת החלה יש להקפיד לשורפה בהיסק בפני עצמו (ש"ך סי' שכב ס"ק ח). ההיסק יכול להיות בתוך התנור על קרקעיתו או ע"ג תבנית. אולם אם החלה רק נאפית ולא נשרפת ראוי, שלא לעשות כן. וצריך לעשות כן לפני האפיה כדי שלא ליהנות משריפתה. ובכל מקרה רצוי לעוטפה בנייר מתכת כדי לא יערבו ממנה פירורים במאכלים אחרים.
כנראה שבמקום שקראת נאמר שהכלי נטרף כי החלה אסורה באכילה ולכן לכתחילה אין לשורפה על תבנית המיועדת לאפיה. מיהו זה רק לכתחילה אך בדיעבד י"ל שמכיון שהחלה נשרפה לגמרי אינה אוסרת את התבנית ולכן אף אם שרף בזמן שהפת נאפית, הפת והתנור לא נאסרים (שו"ת משנה הלכות חי"ב סי' רלו).

toraland whatsapp