מניעת מים מעץ

השאלה:

האם מותר למנוע מים מעץ וכך הוא ימות, ואז לעוקרו בידיים? מדובר בעץ שנותן מעט פירות ולרוב הם מתולעים.

 

התשובה

רבני מכון התורה והארץ |

הרמב"ם כתב (הל' מלכים פ"ו ה"ח): 'אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם אמת המים כדי שייבשו', משמע מכאן שמניעת מים כלולה באיסור של קציצת עצי פרי. אמנם מעיקר הדין מותר לעקור את העץ, שכן כאמור הוא נותן מעט פרי ולרוב הם מתולעים, ומכל מקום, העצה הטובה היא לעקור אותו לאחר מכירתו לגוי.

toraland whatsapp